Как доказать раздельное проживание?

Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет. С адв. Трифонов може да се свържете чрез формата за запитване или на ☎0878358643
Време за прочитане : < 1 минута

При кредит, изтеглен от единия съпруг по време на брак, е напълно възможно съгласно закона да отговарят и двамата съпрузи. Дори ако само един от съпрузите изтегли заем (кредит) за задоволяване на семейни нужди – приема се, че двамата съпрузи отговарят солидарно (чл. 32 от СК). Това включва и вариантът, при който единият съпруг е бил в пълно неведение – не е знаел какви задължения поема другият съпруг, не е подписвал нищо и т.н.

Заемодателят или кредитната институция имат пълното право да претендират пълния размер на поетото задължение от всеки един от двамата съпрузи поотделно – напр. могат да изискат съпругът, който изобщо не е бил запознат с поетото задължение и не е подписвал каквито и да е документи във връзка с това, да заплати пълния размер на задължението, за което се е подписал другият съпруг.

Но тази презумпция може да се обори, когато кредитът не е изтеглен за задоволяване на семейни нужда, а за подпомагане на бизнеса на един от двамата съпрузи. Например, ЕООД, притежавано от съпруга, сключва договор за банков кредит с цел закупуване на машини за обработка на метали, каквато е и дейността на въпросната фирма. В този случай, дори при невъзможност за погасяване на кредита от страна на фирмата, дори и да се стигне до намесата на съдебен изпълнител, съпругата няма да бъде засегната от това.

Съвместна отговорност на двамата съпрузи няма и когато още преди сключването на брака някой от тях е изтеглил ипотечен кредит, с който е било закупено семейното жилище. Счита се, че преди сключването на граждански брак не възниква семейната имуществена общност. Счита се, че съпругът, който е купил имотът е негов собственик. Ако обаче имаме хипотеза, в която преди или след сключването на граждански брак и другия съпруг започне да помага с изплащането на кредита, то при евентуален последващ спор за имота, вторият съпруг може да претендира паричната сума, с която е подпомогнал другия съпруг при изплащането на кредита.

Възможно е също така между съпрузите да има сключен брачен договор. Тъй като един такъв договор може да обхваща и урежда само имуществени отношения между съпрузите, няма еднозначен отговор на въпроса относно кредитите, защото това се урежда по усмотрение на съпрузите. Уредените въпроси могат да обхващат както минали, така и настоящи и бъдещи взаимоотношения. Затова, преди да се предприемат каквито и да било стъпки, е силно препоръчително да потърсите съвет от специалисти в областта на семейното право.

Моля дайте своята оценка:

Юридическая фирма «Красников и партнеры» с 2003 года оказывает услуги в разрешении семейных споров любой категории сложности жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы. За это время мы выиграли 97,3% дел, помогли более 3500 клиентам, многие обратились к нам по рекомендации.

Жителям других городов и регионов РФ мы предлагаем воспользоваться нашей услугой – «Персональное правовое решение» семейного спора. Это готовое правое решение именно вашей проблемы.

ознакомиться с услугой «Персональное правовое решение»

 1. Когда необходимо доказывать факт раздельного проживания
 2. Как доказать факт раздельного проживания супругов
 3. Как доказать факт совместного проживания супругов

Часто бывает, что до официального расторжения брака супруги разъезжаются и живут отдельно. Всё имущество, приобретённое в этот период, является их личной собственностью. Погашенные в этот период общие долги будут также считаться погашенными только одним из супругов.

Когда необходимо доказывать факт раздельного проживания

Согласно закону каждый человек свободен в выборе места жительства. Даже в соответствии с Семейным кодексом РФ совместное проживание не является для супругов обязательным. Но если раздельное проживание связано с прекращением семейных отношений, ему придается юридическое значение. В этом случае суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания, собственностью каждого из них. Но встречаются и более сложные ситуации. Представим, что супруги в период брака заключили один из следующих договоров:

 • договор купли-продажи квартиры с оплатой в рассрочку;
 • договор долевого участия в строительстве:
 • договор ЖСК;
 • или приобрели квартиру за счёт средств ипотечного кредита.

После этого супруги приняли решение расстаться. Один из супругов выехал по другому месту жительства и, возможно, даже фактически создал новую семью. Но официально развод супруги не оформляли. Теперь представим, что после того, как супруги разъехались, стоимость квартиры ещё не выплачена. То есть все взносы по ДДУ не внесены, пай в ЖСК не выплачен, ипотечный кредит не погашен. Если в этом случае денежные средства вносились только одним из супругов, считается, что они вносились из его собственных средств. В этом случае при разделе имущества, такому супругу должна быть присуждена большая доля. Имущество, полностью приобретённое одним из супругов в период раздельного проживания, должно быть признано его личной индивидуальной собственностью. Но в каждой из описанных ситуаций заинтересованный супруг должен доказать, что раздельное проживание не являлось временным явлением. Раздельное проживание должно однозначно свидетельствовать о распаде семьи. Необходимо также точно установить момент прекращения семейных отношений. В отсутствие надлежащих доказательств распада семьи суд будет исходить из того, что на нажитое в период раздельного проживания имущество по-прежнему распространяется режим общей совместной собственности.

Как доказать факт раздельного проживания

Доказательства раздельного проживания могут быть следующими:

 • Регистрация по месту жительства. Если после того, как вы разъехались с супругом, вы в соответствии с законом зарегистрировались по новому месту жительства, это станет весомым доказательством раздельного проживания в суде.
 • Самостоятельные поездки в отпуск. Сохраняйте билеты и туристические путёвки, если в период раздельного проживания вы уезжали на отдых или, например, навестить родственников без своего супруга.
 • Свидетельские показания. Попросите соседей, родственников или близких друзей, которые постоянно находятся рядом, подтвердить в суде, что вы живете отдельно от своего супруга. Свидетели могут подтвердить, что вы проводите без него праздники, например, Новый год или день рождения ребёнка.
 • Фактическое создание новой семьи. Предъявите фотографии и видеозаписи, на которых вы проводите время со своей новой семьёй.
 • Раздельное проведение досуга. Представьте суду доказательства того, что теперь вы раздельно посещаете места, в которых раньше бывали вместе – спортивный зал, бассейн, театр и т.п.
 • Отсутствие совместного ведения хозяйства. Это главное, что нужно доказать и для чего служат все вышеперечисленные доказательства. Имущество, приобретённое в период раздельного проживания, останется вашей индивидуальной собственностью только если вы докажете, что в этот период у вас со вторым супругом был раздельный бюджет и вы обеспечивали себя самостоятельно.

Как доказать факт совместного проживания

Но нередко недобросовестный супруг предъявляет в суд доказательства подложные доказательства раздельного проживания. Это делается для того, чтобы вывести часть имущества из числа совместно нажитого. В этом случае второй супруг должен будет доказать, что в период приобретения этого имущества супруги проживали совместно. Доказательства этого факта отчасти похожи на доказательства раздельного проживания. Они могут быть следующими:

 • Регистрация по месту жительства. Если супруги вплоть до расторжения брака или даже после этого события зарегистрированы по месту жительства по одному адресу, это станет хорошим доказательством совместного проживания.
 • Совместные поездки в отпуск. Сохраняйте билеты и туристические путёвки, если в тот период, когда приобреталось спорное имущество, вы совместно со вторым супругом уезжали в отпуск или вообще предпринимали совместные путешествия. Попробуйте получить самостоятельно или попросите суд направить запрос в гостиницы, в которых вы останавливались, чтобы подтвердить, что вы проживали в одном номере.
 • Свидетельские показания. Попросите соседей, родственников или близких друзей, которые постоянно находятся рядом, подтвердить в суде, что вы проживали совместно с супругом или, по крайней мере, что он часто находился в вашей общей квартире.
 • Фотографии. Совместные фотографии или видео съёмка станут хорошим доказательством совместного проживания. Это могут быть фотографии совместных торжеств. Празднования нового года, дня рождения кого-либо из супругов или родственников или дня рождения ребёнка. Главное доказать период, когда были сделаны фотографии. Для этого можно попросить свидетелей, которые присутствовали при фотографировании, подтвердить, когда были сделаны фотографии и при каких обстоятельствах.
 • Совместное проведение досуга. Представьте суду доказательства того, что вы совместно посещали спортивный зал, бассейн, аквапарк, вместе ходили в театры музеи и т.п.
 • Посещение детского сада или школы. В детском саду или в школе, на кружках и секциях, в которых занимается ребёнок, могут подтвердить, что вы по очереди приводили или забирали ребёнка, совместно или по очереди участвовали в родительских собраниях, совместно посещали концерты, выставки и соревнования, которые проводились в школе, кружке или спортивной секции.
 • Оплата коммунальных услуг. На квитанциях об оплате коммунальных услуг могут стоять подписи разных супругов. Это будет означать, что в период, когда погашались эти платежи, супругами велось совместное хозяйство.

О других доказательствах в судебном споре о разделе общего имущества читайте в нашей специальной публикации на эту тему. О стоимости услуг юридической фирмы «Красников и партнёры» узнайте в разделе услуги и цены. Для удобства расчётов воспользуйтесь калькулятором стоимости на главной странице.

Ваш спор не разрешается продолжительное время? Ваши нервы на пределе? Вы не видите выхода из сложившейся ситуации?

Позвоните нам прямо сейчас: 8 (812) 467 47 65 или задайте вопрос онлайн – мы разрешим спор в вашу пользу в кратчайшие сроки.

Обращаясь к нам, вы можете быть уверены – мы окажем наиболее компетентную юридическую помощь во всех сферах семейного права.

Стоимость наших услуг доступна всем категориям граждан. Дополнительно мы предусмотрели для наших клиентов удобные формы оплаты, скидки, рассрочки.

Мы гарантируем полную конфиденциальность ваших персональных данных, а также данных, связанных с делопроизводством.

Сергей Красников

Все права на данную публикацию принадлежат ООО «Красников и партнёры» При перепечатке просим ссылаться на сайт www.familylegal.ru

Это интересное решение на самом деле было принято несколько месяцев назад и опубликовано «Российской газетой» 16 февраля 2016 года.

Деталей и нюансов при любом разводе такое множество, что каждый раз подобные дела требуют от судей самого серьезного внимания. Вот и на этот раз главной проблемой оказались взятые до развода одним из супругов кредиты.

Трудно сейчас найти семью, в которой нет хотя бы одного кредита, поэтому вопрос дележа занятых сумм волнует многих. Тем более что некоторые браки живут меньше, чем тянутся сроки выплат по кредитам.

Итак, некий гражданин обратился в волгоградский суд с иском к своей уже бывшей жене. Просил разделить совместно нажитое имущество, включая долги по кредитам.

Брак между ними просуществовал 13 лет. Кредитов было два: один взят в 2011 году, второй — через год. Истец просил все пополам: и нажитое добро, и долги по кредитам.

Экс-супруга ответила встречным иском, где написала о том, что часть добра, включая автомобиль, бывший скрыл, а делить надо все, что есть.

Но главное то, что гражданка была против деления двух кредитов, заявляя, что она в период брака о них ничего не знала и не давала согласия на заключение этих кредитных договоров. Районный суд первый кредит признал общим. Областной суд не согласился и признал общими оба кредита. Бывшая жена обратилась в Верховный суд, не соглашаясь с таким разделом незнакомых ей кредитов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда стала разбираться в этом деле.

Выяснилось следующее: кредит 2011 года был получен на неотложные нужды, и поручителем там выступил некий мужчина. Он же и еще один гражданин стали поручителями и по кредиту следующего года. Семейная лодка разбилась о быт, и отношения между супругами прекратились в 2012 году. Официальный развод — весна 2013 года.

Районный суд, рассматривая это дело, сказал, что по Семейному и Гражданскому процессуальному кодексам бывший муж не смог доказать, что деньги от одного из кредитов были использованы на нужды семьи. Апелляция, руководствуясь теми же статьями, объявила, что «возникновение денежных обязательств в период брака в интересах семьи» должна доказывать жена. А она это сделать не смогла. Значит, долг — общее обязательство супругов.

Верховный суд в своем заключении подчеркнул: общие долги супругов при разделе общего имущества распределяются между ними пропорционально присужденным им долям.

А кроме этого, Семейным и Гражданским кодексами (статьи 35 и 253) установлена презумпция согласия супруга на действия другого по распоряжению общим имуществом. Но положение о том, что такое согласие предполагается и в том случае, если у одного из супругов появились долговые обязательства перед третьими лицами, наше действующее законодательство не содержит. Более того, в Семейном кодексе есть статья 45, которая прямо предусматривает, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть только на имущество этого супруга. То есть брать долги мужа можно только из имущества, принадлежавшего именно ему. По нашему законодательству в браке допускается существование у каждого из супругов собственных обязательств. Так, согласно 308-й статье Гражданского кодекса обязательство не создает обязанностей для «иных лиц», то есть для людей, не участвующих в деле в качестве сторон.

Следовательно, делает вывод Верховный суд, в случае заключения одним из супругов договора займа или какой-либо другой сделки, связанной с появлением долга, такой долг можно признать общим при некоторых условиях.

Эти условия, точнее, обстоятельства, перечислены в статье 45 Семейного кодекса. Судя по этой статье, бремя доказывания, что деньги ушли исключительно на нужды семьи, лежит на стороне, которая претендует на распределение долга.

По статье 39 того же Семейного кодекса обязательство мужа и жены будет общим, если возникло по инициативе обоих супругов или действительно было обязательством одного из них, но все полученное было потрачено на нужды семьи.

Как сказал Верховный суд, юридически значимым в этом деле является выяснение вопроса, были ли потрачены полученные мужем деньги на нужды семьи. А в нашем случае апелляционная инстанция выяснением этого вопроса даже заморачиваться не стала. Учитывая, что бывший муж является заемщиком, — сказала Судебная коллегия по гражданским делам ВС, именно он должен доказывать, что все полученные им деньги ушли на нужды семьи. А заявление апелляции, что это должна доказывать жена, сказал Верховный суд, противоречит требованиям нашего законодательства. В итоге Верховный суд отменил и решение второй инстанции в полном объеме, и решение районного суда, который присудил выплачивать жене половину долгов бывшего только по первому кредиту. Так что кредиты, взятые еще законным мужем, останутся его проблемой, если он не докажет, что деньги ушли на семью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *