П 1 ст 49

1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину 1 до дня набрання вироком законної сили минули такі строки;

1) два роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п’ять років — у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років — у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п’ятнадцять років — у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

2. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з’явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п’ятнадцять років.

3. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

4. Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням воді на певний строк.

5. Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу.

1. Матеріально-правовою підставою застосування інституту давності вважається істотне зменшення суспільної небезпечності вчиненого злочину внаслідок спливу певного проміжку часу. що суттєво позначається на досягненні мети покарання, виконанні завдань загальної і спеціальної превенції. Крім» того, тривалий проміжок часу з моменту вчинення злочину істотно перешкоджає, а інколи й унеможливлює успішне розкриття і розслідування злочину, об’єктивний розгляд кримінальної справи в суді.

2. Передбачений ст. 49 вид звільнення від кримінальної відповідальності застосовується за наявності трьох умов: 1) закінчення зазначених у законі строків; 2) невчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості? 3) неухилення особи від слідства або суду.

Строки давності диференційовані залежно від виду вчиненого злочину, а щодо злочинів невеликої тяжкості — від виду передбаченої у санкції статті покарання. Про порядок визначення виду злочину за наявності кількох частин статті Особливої частини КК, альтернативної санкції такої статті тощо див. коментар до ст, 12. У разі, коли особа одночасно вчинила декілька злочинів, строки давності стосовно кожного із діянь, які складають ідеальну сукупність злочинів, обраховуються самостійно.

3. Початковим моментом перебігу строку давності є день вчинення особою злочину (про час вчинення злочину див. коментар до ст. 4). Початковим моментом обчислення строку давності щодо співучасника є день вчинення ним діяння, яке він виконав відповідно до своєї ролі в умисному злочині, а не день вчинення кримінальне караного діяння виконавцем.

Строки давності починають спливати з О годин тієї доби, яка настає після доби вчинення злочину; строк давності закінчується піг

еля того, як сплила передбачена ст. 49 кількість повних років, о 24 годині останньої доби відповідного строку.

4. Ст. 49 не передбачає особливостей перебігу строків давності у разі вчинення триваючих і продовжуваних злочинів. При триваючих злочинах протиправна поведінка, яка йде за первісним актом злочинного посягання і охоплюється складом злочину, має невизначено тривалий характер, тобто вона може здійснюватись як завгодно довго. У судовій практиці строк давності стосовно триваючих злочинів обчислюється з часу їх припинення за волею або всупереч волі винного (затримання особи, явка з повинною, добровільне виконання обов’язку, покладеного на особу під загрозою кримінального переслідування), або з часу настання подій, які трансформують його поведінку у незлочинну (наприклад, викрадення у винного зброї, яка незаконно ним зберігалась, смерть або досягнення повноліття дитини, від утримання якої у формі сплати аліментів він ухилявся). У разі скоєння продовжуваного злочину строк давності починає спливати з моменту вчинення останнього із тотожних діянь, які, будучи об’єднані єдиним злочинним наміром, утворюють вказаний різновид одиничного злочину.

5. Закон (ч. 1 ст. 49) чітко встановлює кінцевий момент перебігу строків давності. Ним є день набрання вироком суду законної сили.

6. Під ухиленням від слідства або суду як обставиною, що зупиняє перебіг строку давності (ч. 2 ст. 49), розуміються будь-які умисні дії, вчинені особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин (нез’явлення без поважних причин за викликом до правоохоронних органів, недотримання умов запобіжного заходу, зміна місця проживання, зміна документів, які посвідчують особу, і перехід її на нелегальне становище тощо). Не е такою, що ухиляється від слідства або суду, невідома правоохоронним органам особа, яка вчинила злочин і переховується, а також особа, хоч і відома таким органам, але причетність якої до вчинення злочину на момент її зникнення ще не встановлено.

Оскільки в ч. 2 ст. 49 йдеться не про переривання, а про зупинення строку давності, з дня з’явлення особи, яка ухилялась від’ слідства або суду, із зізнанням або її затримання, перебіг строку давності не відновлюється спочатку, а триває. У цьому разі час, який минув від моменту вчинення злочину до моменту, коли особа почала ухилятись від правоохоронних органів, не анулюється, а підлягає зарахуванню у строк давності, зазначений у законі.

КК 2001 p. залишив незмінним 15-річний спеціальний недиференційований строк давності, по закінченні якого особа, яка вчинила злочин будь-якої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності навіть у тому разі, коли вона протягом цього терміну ухилялась від слідства або суду.

7. Давність не може розглядатись як вибачення злочинцю за скоєне незалежно від його наступної поведінки. Переривання перебігу строку давності відбувається тоді, коли до закінчення вказаних у законі строків давності особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. У такому разі частина строку давності, яка мала місце до вчинення нового злочину, втрачає своє юридичне значення, і обчислення строку давності за перший злочин починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин і погли-

ненню та складанню не підлягають. Перебіг давності не може вважатись перерваним, якщо справа про вчинення нового злочину закрита за недоведеністю злочину.

Якщо до закінчення строку давності особа вчинила новий злочин невеликої тяжкості, перебіг строку давності за попередній злочин триває, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за новий злочин спливає на загальних підставах.

8. За загальним правилом перебіг зазначених у законі строків давності є підставою обов’язкового звільнення від кримінальної відповідальності. Ч. 4 ст. 49 встановлює особливий порядок звільнення від кримінальної відповідальності для осіб, що вчинили особливо тяжкі злочини, за які згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі. У таких випадках питання про застосування цього виду звільнення від кримінальної відповідальності вирішується судом у кожному конкретному випадку з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину, особи винного та інших обставин. Тобто закінчення 15-річного строку давності, передбаченого для особливо тяжких злочинів, є підставою не обов’язкового, а факультативного звільнення від кримінальної відповідальності. У тому разі, коли суд дійде висновку про доцільність застосування давності, він звільняє особу від кримінальної відповідальності. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, по’ становляється обвинувальний вирок і винній особі призначається покарання. При цьому довічне позбавлення волі в обов’язковому порядку замінюється на позбавлення волі на певний строк, який визначається судом у межах санкції тієї норми, за якою кваліфіковано діяння винного.

9. Відповідно до норм міжнародного права ч. 5 ст. 49 передбачає, що особи, які вчинили планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни (ст. 437), порушення законів та звичаїв війни (ст. 438), застосування зброї масового знищення (ст. 439), геноцид (ч. 1 ст. 442), повинні бути притягнеш до кримінальної відповідальності незалежно від часу, який минув з моменту вчинення ними цих особливо небезпечних злочинів проти миру та безпеки людства.

10. Про особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх у зв’язку із закінченням строків, давності див. ст. 106 та коментар до неї.

Конституція України (ст. 8, 9, 62).

Конвенція про попередження злочинові геноцид та покарання за нього від 9 грудня 1948р. Ратифікована СРСР 18 березня 1954р.

Конвенція ООН «Про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства» від 26 листопада 1968 р. Ратифікована СРСР 25 березня 1969р. (cm. cm. 1, 2, 4).

Статут міжнародного воєнного трибуналу від 9 серпня 1945р. (ст. 6).

КПК (cm. cm. 6,7, 89, глава 29).

Указ Президії Верховної Ради СРСР від 4 березня 1965 р. «Про покарання осіб, винних у злочинах проти миру і людяності та воєнних злочинах, незалежно від часу вчинення злочинів».

Добрый день, уважаемые экологи и читатели Блога-Инженера.РФ, сегодня предлагаем окунуться в тему государственной экологической экспертизы. Расскажем о самой процедуре и для чего она необходима.

Что такое государственная экологическая экспертиза?

В последние годы во всём цивилизованном обществе вопросы эффективности экологического контроля и управления занимают одну из основополагающих позиций. Главную роль здесь играет не только соблюдение предписанных норм и принципов по охране окружающей среды на каждой из стадий реализации того или иного объекта, но и выявление возможных негативных воздействий на человека.

Экологическая экспертиза — это проверка соответствия документации, на основании которой будет производиться хозяйственная деятельность, установленным законодательством требованиям. В ходе экспертизы определяют, допустима ли реализация объекта. Цель такой проверки — предотвращение негативного влияния деятельности человека на окружающую среду.

Данное понятые полностью раскрывает основной НПА по этой теме — Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в Российской Федерации.

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы (Росприроднадзор) и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Также существует понятие общественной экологической экспертизы.

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по инициативе органов местного самоуправления общественными организациями (объединениями), основным направлением деятельности, которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды. Является частью государственной экологической экспертизы.

Объекты государственной экологической экспертизы

Все объекты экологической экспертизы делятся на:

  • Объекты федерального значения;
  • Объекты регионального значения.

Порядок государственной экологической экспертизы

Порядок проведения государственной экологической экспертизы регулируется Федеральным законом «Об экологической экспертизе», включает следующие стадии:

а) В соответствии со ст. 14 государственная экологическая экспертиза проводится при условии соответствия формы и содержания представляемых заказчиком материалов требованиям данного Федерального закона, установленному порядку проведения государственной экологической экспертизы и при наличии в составе представляемых материалов:

  • документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии со ст. 11 и 12 Закона, в объёме, определённом в установленном порядке, и содержащей материалы оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе;
  • положительных заключений и (или) документов согласований органов федерального надзора и контроля и органов местного самоуправления, получаемых в установленном законодательством РФ порядке;
  • заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения указанными органами и заключений общественной экологической экспертизы в случае её проведения;
  • материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления;

б) регистрация, проверка полноты и достаточности представленных материалов;

в) формирование комиссии государственной экологической экспертизы. Экспертное подразделение подбирает кандидатуру руководителя и ответственного секретаря экспертной комиссии, а затем с их участием подготавливаются предложения по составу экспертной комиссии. Состав экспертной комиссии, сроки и задание на проведение государственной экологической экспертизы утверждаются приказом. Срок проведения государственной экологической экспертизы определяется сложностью объекта государственной экологической экспертизы, устанавливаемой в соответствии с нормативными документами федерального специально уполномоченного государственного органа в области экологической экспертизы, но не должен превышать 6 месяцев. Начало срока проведения государственной экологической экспертизы устанавливается не позднее чем через один месяц после её оплаты и приёмки комплекта необходимых материалов и документов в полном объёме;

г) подготовка индивидуальных, групповых заключений и сводного заключения государственной экологической экспертизы;

д) подписание и утверждение заключения государственной экологической экспертизы. Заключение, соответствующее заданию на проведение экологической экспертизы, выдаваемому специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы, должно быть одобрено квалифицированным большинством списочного состава экспертной комиссии. Заключение государственной экологической экспертизы приобретает юридический статус после его утверждения специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы.

Повторное проведение государственной экологической экспертизы осуществляется на основании решения суда или арбитражного суда.

Новости в области государственной экологической экспертизы

C 1 января 2018 г. вступают в силу нормы о проведении государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к 1 категории — крупных предприятий, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду.

В настоящее время в Правительство РФ внесены поправки в законодательство, которым предусматривается сокращение срока проведения государственной экологической экспертизы по всем объектам с 3-х до 2-х месяцев с сохранением возможности его продления по заявлению заказчика.

Кроме того, устанавливаются переходные положения в части проведения государственной экологической экспертизы для объектов I категории. Указанные положения не применяются к данным объектам, если до 1 января 2018 г. они были введены в эксплуатацию или получили разрешение на строительство, или до 1 января 2018 г. предоставили на градостроительную экспертизу проектную документацию на строительство и реконструкцию, а также к проектной документации объектов капитального строительства недропользователей, предусмотренных утверждёнными до 1 января 2018 г. техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых.

Из объектов государственной экологической экспертизы предлагается исключить отдельную проектную документацию буровых скважин, оставив экологическую экспертизу для проекта обустройства месторождения в целом, что снимает излишние административные барьеры без ущерба для окружающей среды.

Соответствующий проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон об экологической экспертизе» и в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации разработан во исполнение поручения Президента России Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета.

Поправки в законодательство призваны снять неопределенности для хозяйствующих субъектов в переходный период, а также излишние административные барьеры, в том числе максимально сократить сроки проведения экологической экспертизы.

В настоящее время в Правительство РФ внесён также проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты, которым на основе гармонизации с положениями международного права комплексно решаются задачи по развитию национальных институтов экологической оценки планируемой деятельности.

Законопроектом предусматривается стратегическая экологическая оценка документов стратегического и территориального планирования. Объектом государственной экологической экспертизы определяются материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) (в настоящее время объектом государственной экологической экспертизы является проектная документация), что позволит проводить экологическую экспертизу на ранней стадии планирования хозяйственной деятельности до окончательного выбора места размещения объекта. Расширяется и уточняется перечень объектов государственной экологической экспертизы на основе положений международной Конвенции Эспо (1991).

Процедура ОВОС, включающая общественные обсуждения, регламентируется на законодательном уровне, что позволит усилить её роль при принятии решений о реализации намечаемой деятельности.

Напомним, что ряд задач по совершенствованию процедуры государственной экологической экспертизы был решён Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. В частности, расширен перечень объектов государственной экологической экспертизы и в 2 раза сокращены сроки процедур её организации и проведения.

Заметку подготовила моя помощница по развитию тематической рубрики «Экологическая Безопасность» Ксения Ралдугина.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Общие положения Глава 1. Регулирование гражданско-правовых отношений Статья 1. Отношения, регулируемые гражданским законодательством Статья 2. Основные начала гражданского законодательства Статья 3. Гражданское законодательство Республики Казахстан Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени Статья 5. Применение гражданского законодательства по аналогии Статья 6. Толкование норм гражданского законодательства Статья 7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей Статья 8. Осуществление гражданских прав Статья 9. Защита гражданских прав Статья 10. Защита прав предпринимателей и потребителей Статья 11. Недопустимость злоупотребления свободой предпринимательства Глава 2. Субъекты гражданских прав Параграф 1. Граждане Республики Казахстан и другие физические лица Статья 12. Понятие физического лица Статья 13. Правоспособность граждан Статья 14. Основное содержание правоспособности гражданина Статья 15. Имя гражданина Статья 16. Место жительства и юридический адрес гражданина Статья 17. Дееспособность граждан Статья 18. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и дееспособности Статья 19. Предпринимательская деятельность граждан Статья 20. Имущественная ответственность гражданина Статья 21. Банкротство индивидуального предпринимателя Статья 21-1. Реабилитационные процедуры в отношении индивидуального предпринимателя Статья 22. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет Статья 22-1. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) Статья 23. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) Статья 24. Согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок несовершеннолетним и за несовершеннолетнего Статья 25. Право несовершеннолетних на внесение вкладов в банки и распоряжение вкладами Статья 26. Признание гражданина недееспособным Статья 27. Ограничение дееспособности гражданина Статья 28. Признание гражданина безвестно отсутствующим Статья 29. Охрана имущества безвестно отсутствующего Статья 30. Отмена решения о признании безвестно отсутствующим Статья 31. Объявление гражданина умершим Статья 32. Последствия явки лица, объявленного умершим Параграф 2. Юридические лица I. Общие положения Статья 33. Понятие юридического лица Статья 34. Виды и формы юридических лиц Статья 35. Правоспособность юридического лица Статья 36. Права учредителей (участников) на имущество созданных ими юридических лиц Статья 37. Органы юридического лица Статья 38. Наименование юридического лица Статья 39. Место нахождения юридического лица Статья 40. Учредители юридического лица Статья 41. Учредительные документы юридического лица Статья 42. Государственная регистрация и перерегистрация юридических лиц Статья 43. Филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения юридического лица Статья 44. Ответственность юридического лица Статья 45. Реорганизация юридического лица Статья 46. Правопреемство при реорганизации юридических лиц Статья 47. Передаточный акт и разделительный баланс Статья 48. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации Статья 49. Основания ликвидации юридического лица Статья 50. Порядок ликвидации юридического лица Статья 51. Удовлетворение требований кредиторов Статья 52. Банкротство Статья 53. Признание банкротства Статья 54. Реабилитационные процедуры в отношении юридического лица Статья 54-1. Статья 55. Последствия возбуждения процедуры банкротства Статья 56. Освобождение несостоятельного должника от долгов Статья 57. Прекращение деятельности юридического лица-банкрота II. Хозяйственное товарищество 1. Общие положения Статья 58. Основные положения о хозяйственном товариществе Статья 59. Вклад в уставный капитал хозяйственного товарищества. Доля участника в уставном капитале и имуществе хозяйственного товарищества Статья 60. Управление хозяйственным товариществом Статья 61. Права и обязанности участников хозяйственного товарищества Статья 62. Преобразование хозяйственных товариществ 2. Полное товарищество Статья 63. Основные положения о полном товариществе Статья 64. Уставный капитал полного товарищества Статья 65. Ведение дел полного товарищества Статья 66. Переход доли (части доли) участника полного товарищества Статья 67. Выход участника из полного товарищества Статья 68. Исключение участника из полного товарищества Статья 69. Обращение взыскания на долю участника в полном товариществе Статья 70. Ответственность участников по долгам полного товарищества Статья 71. Ликвидация полного товарищества 3. Коммандитное товарищество Статья 72. Основные положения о коммандитном товариществе Статья 73. Вкладчик коммандитного товарищества Статья 74. Уставный капитал коммандитного товарищества Статья 75. Управление делами коммандитного товарищества Статья 76. Прекращение коммандитного товарищества 4. Товарищество с ограниченной ответственностью Статья 77. Основные положения о товариществе с ограниченной ответственностью Статья 78. Уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью Статья 79. Управление в товариществе с ограниченной ответственностью Статья 80. Переход доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью к другому лицу Статья 81. Дополнительные взносы участников товарищества с ограниченной ответственностью Статья 82. Принудительный выкуп доли у участника товарищества с ограниченной ответственностью Статья 83. Обращение взыскания на долю участника в товариществе с ограниченной ответственностью 5. Товарищество с дополнительной ответственностью Статья 84. Основные положения о товариществе с дополнительной ответственностью III. Акционерное общество Статья 85. Понятие акционерного общества Статья 86 Статья 87. Учредительные документы акционерного общества Статья 88. Уставный капитал акционерного общества Статья 89 Статья 90 Статья 91. Выпуск и размещение ценных бумаг Статья 92. Управление акционерным обществом Статья 93. Реорганизация и ликвидация акционерного общества IV. Дочерняя организация и зависимое акционерное общество Статья 94. Дочерняя организация Статья 95. Зависимое акционерное общество V. Производственный кооператив Статья 96. Общие положения о производственном кооперативе Статья 97. Устав производственного кооператива Статья 98. Имущество производственного кооператива Статья 99. Управление производственным кооперативом Статья 100. Прекращение членства в производственном кооперативе Статья 101. Реорганизация и ликвидация производственного кооператива VI. Государственное предприятие Статья 102. Основные положения о государственном предприятии Статья 103. Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Статья 104. Казенное предприятие VII. Некоммерческие организации Статья 105. Учреждение Статья 106. Общественное объединение Статья 107. Фонд Статья 108. Потребительский кооператив Статья 109. Религиозное объединение Статья 110. Объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза) Параграф 3. Участие государства и административно-территориальной единицы в отношениях, регулируемых гражданским законодательством Статья 111. Участие Республики Казахстан в гражданских правоотношениях Статья 112. Участие административно-территориальной единицы в гражданско-правовых отношениях Статья 113. Обращение взыскания по обязательствам Республики Казахстан и административно-территориальной единицы Статья 114. Применение к государству и административно-территориальной единице норм о юридических лицах Глава 3. Объекты гражданских прав Параграф 1. Общие положения Статья 115. Виды объектов гражданских прав Статья 116. Оборотоспособность объектов гражданских прав Статья 117. Недвижимое и движимое имущество Статья 118. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество Статья 119. Предприятие Статья 120. Делимое и неделимое имущество Статья 121. Сложные вещи Статья 122. Главная вещь и принадлежность Статья 123. Плоды, продукция и доходы Статья 124. Животные Статья 125. Интеллектуальная собственность Статья 126. Служебная и коммерческая тайна Статья 127. Деньги (валюта) Статья 128. Валютные ценности Параграф 1-1. Финансовые инструменты Статья 128-1. Финансовые инструменты Статья 128-2. Производные финансовые инструменты Статья 128-3. Опцион Статья 128-4. Своп Статья 128-5. Форвард Статья 128-6. Фьючерс Параграф 2. Ценные бумаги Статья 129. Ценные бумаги Статья 130. Подтверждение прав на ценную бумагу Статья 131. Требования к ценной бумаге Статья 132. Передача прав по ценной бумаге Статья 133. Исполнение по ценной бумаге Статья 134. Восстановление ценной бумаги Статья 135 Статья 136. Облигация Статья 137 Статья 138 Статья 139. Акция Статья 139-1. Банковский депозитный сертификат Статья 140 Параграф 3. Личные неимущественные права Статья 141. Защита личных неимущественных прав Статья 142. Личные неимущественные права, связанные с имущественными Статья 143. Защита чести, достоинства и деловой репутации Статья 144. Право на охрану тайны личной жизни Статья 145. Право на собственное изображение Статья 146. Право на неприкосновенность жилища Глава 4. Сделки Статья 147. Понятие сделки Статья 148. Односторонние сделки и договоры Статья 149. Правовое регулирование односторонних сделок Статья 150. Сделки, совершенные под условием Статья 151. Форма сделки Статья 152. Письменная форма сделки Статья 153. Последствия несоблюдения письменной формы сделки Статья 154. Нотариальное удостоверение сделки Статья 155. Регистрация сделок Статья 156. Биржевые сделки Статья 157. Оспоримые и ничтожные сделки Статья 157-1. Общие положения о последствиях недействительности сделки Статья 158. Недействительность сделки, содержание которой не соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан Статья 159. Основания недействительности сделок Статья 160. Мнимые или притворные сделки Статья 161. Последствия недействительности части сделки Статья 162. Сроки исковой давности по недействительным сделкам Глава 5. Представительство и доверенность Статья 163. Представительство Статья 164. Представительство за недееспособных лиц Статья 165. Представительство без полномочия Статья 166. Коммерческое представительство Статья 167. Доверенность Статья 168. Срок доверенности Статья 169. Передоверие Статья 170. Прекращение доверенности Статья 171. Последствия прекращения доверенности Глава 6. Исчисление сроков Статья 172. Определение срока Статья 173. Начало срока, определяемого периодом времени Статья 174. Окончание срока, определяемого периодом времени Статья 175. Окончание срока в нерабочий день Статья 176. Порядок совершения действий в последний день срока Глава 7. Исковая давность Статья 177. Понятие исковой давности Статья 178. Сроки исковой давности Статья 179. Применение исковой давности Статья 180. Течение срока исковой давности Статья 181. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве Статья 182. Приостановление течения срока исковой давности Статья 183. Перерыв течения срока исковой давности Статья 184. Течение срока исковой давности в случае оставления иска без рассмотрения Статья 185. Восстановление срока исковой давности Статья 186. Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности Статья 187. Требования, на которые исковая давность не распространяется РАЗДЕЛ 2. Право собственности и иные вещные права Глава 8. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах Статья 188. Понятие и содержание права собственности Статья 189. Бремя содержания имущества Статья 190. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества Статья 191. Понятие и виды частной собственности Статья 192. Право государственной собственности Статья 193. Собственность на землю и другие природные ресурсы Статья 193-1. Стратегические объекты Статья 194. Право собственности и иные вещные права на жилище Статья 195. Вещные права лиц, не являющихся собственниками Глава 9. Право хозяйственного ведения Статья 196. Право хозяйственного ведения государственного предприятия Статья 197. Объект права хозяйственного ведения Статья 198. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения Статья 199. Права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении Статья 200. Условия осуществления имущественных прав государственного предприятия Статья 201. Распространение положений о праве собственности на отношения с участием государственных предприятий Глава 10. Право оперативного управления Статья 202. Понятие и содержание права Статья 203. Приобретение и прекращение права оперативного управления Статья 204. Права собственника имущества, переданного в оперативное управление Статья 205. Право собственника на изъятие и перераспределение имущества, переданного в оперативное управление Статья 206. Распоряжение имуществом учреждения Статья 207. Ответственность учредителя по долгам казенного предприятия и учреждения Статья 208. Переход права собственности на учреждение Глава 11. Общая собственность Статья 209. Понятие и основания возникновения общей собственности Статья 210. Определение долей в праве долевой собственности Статья 211. Права участника долевой собственности, связанные с ее улучшением Статья 212. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности Статья 213. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности Статья 214. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности Статья 215. Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой собственности Статья 216. Преимущественное право покупки Статья 217. Момент перехода доли в праве долевой собственности к приобретателю по договору Статья 218. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли Статья 219. Общая совместная собственность Статья 220. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности Статья 221. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли Статья 222. Обращение взыскания на долю в общем имуществе Статья 223. Общая собственность супругов Статья 224. Собственность крестьянского или фермерского хозяйства Статья 225. Раздел имущества крестьянского или фермерского хозяйства Статья 226. Правовой режим имущества при реорганизации крестьянского или фермерского хозяйства в хозяйственное товарищество или кооператив Статья 227. Общая собственность на приватизированное жилище Глава 12. Договор о совместной деятельности (простое товарищество) Статья 228. Простое товарищество Статья 229. Ведение общих дел участников договора Статья 230. Общее имущество участников договора Статья 231. Общие расходы и убытки участников договора Статья 232. Передача права и отказ от участия в совместной деятельности Статья 233. Консорциум Статья 234. Правила об отдельных видах совместной деятельности Глава 13. Приобретение права собственности и иных вещных прав Статья 235. Основания приобретения права собственности Статья 236. Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество Статья 237. Переработка Статья 238. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору Статья 239. Передача вещей Статья 240. Приобретательная давность Статья 241. Обращение в собственность общедоступных для сбора либо добычи вещей Статья 242. Бесхозяйные вещи Статья 243. Движимые вещи, от которых собственник отказался Статья 244. Самовольная постройка Статья 245. Находка Статья 246. Безнадзорные животные Статья 247. Клад Статья 248. Приобретение имущества, изъятого у собственника Глава 14. Прекращение права собственности и иных вещных прав Статья 249. Основания прекращения права собственности Статья 250. Отказ от права собственности Статья 251. Обращение взыскания на имущество собственника Статья 252. Прекращение права собственности лица, которому в силу законодательных актов имущество не может принадлежать Статья 253. Реквизиция Статья 254. Конфискация Статья 255. Прекращение права собственности на недвижимое имущество в связи с изъятием земельного участка и других природных ресурсов Статья 256. Изъятие бесхозяйственно содержащихся памятников истории и культуры, культурных ценностей Статья 257. Оценка имущества при прекращении права собственности Статья 258. Прекращение вещных прав, принадлежащих несобственнику Глава 15. Защита права собственности и иных вещных прав Статья 259. Признание права собственности Статья 260. Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения Статья 261. Истребование имущества у добросовестного приобретателя Статья 262. Ограничение истребования денег и ценных бумаг Статья 263. Расчеты при возврате вещей из незаконного владения Статья 264. Защита прав собственника от нарушений, не соединенных с лишением владения Статья 265. Защита вещных прав лица, не являющегося собственником Статья 266. Защита интересов собственника при прекращении его прав по основаниям, предусмотренным законом Статья 267. Недействительность актов государственных органов и должностных лиц, нарушающих права собственника и другие вещные права РАЗДЕЛ 3. Обязательственное право Подраздел 1. Общие положения об обязательстве Глава 16. Понятие и основания возникновения обязательства Статья 268. Обязательство Статья 269. Стороны обязательства Статья 270. Участники обязательства Статья 271. Основания возникновения обязательства Глава 17. Исполнение обязательства Статья 272. Надлежащее исполнение обязательства Статья 273. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства Статья 274. Исполнение обязательства по частям Статья 275. Исполнение обязательства надлежащему лицу Статья 276. Исполнение обязательства третьим лицом Статья 277. Срок исполнения обязательства Статья 278. Требования к равномерности исполнения обязательства Статья 279. Досрочное исполнение обязательства Статья 280. Информация о ходе исполнения обязательства Статья 281. Место исполнения обязательства Статья 282. Денежное обязательство Статья 283. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина Статья 284. Исполнение взаимных обязанностей Статья 285. Исполнение альтернативного обязательства Статья 286. Исполнение обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или несколько должников Статья 287. Исполнение солидарного обязательства Статья 288. Исполнение субсидиарного обязательства Статья 289. Регрессные требования Статья 290. Удостоверение исполнения обязательства Статья 291. Исполнение обязательства внесением долга Глава 18. Обеспечение исполнения обязательства Параграф 1. Общие положения Статья 292. Способы обеспечения исполнения обязательства Параграф 2. Неустойка Статья 293. Понятие неустойки Статья 294. Форма соглашения о неустойке Статья 295. Законная неустойка Статья 296. Размеры неустойки Статья 297. Уменьшение размера неустойки Статья 298. Основания взыскания неустойки Параграф 3. Залог Статья 299. Понятие залога Статья 300. Основания возникновения залога Статья 301. Предмет залога Статья 302. Требования, обеспечиваемые залогом Статья 303. Виды залога Статья 304. Залог имущества, находящегося в общей собственности Статья 305. Залогодатель Статья 306. Страхование заложенного имущества Статья 307. Содержание и форма договора о залоге Статья 308. Регистрация залога Статья 309. Имущество, на которое распространяются права залогодержателя Статья 310. Возникновение права залога Статья 311. Последующий залог (перезалог) Статья 312. Содержание и сохранность заложенного имущества Статья 313. Последствия утраты или повреждения заложенного имущества Статья 314. Замена и восстановление предмета залога Статья 315. Пользование и распоряжение предметом залога Статья 316. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога Статья 317. Основания обращения взыскания на заложенное имущество Статья 318. Порядок обращения взыскания на предмет залога Статья 319. Реализация заложенного имущества Статья 320. Реализация заложенного имущества в принудительном внесудебном порядке Статья 321. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом, и обращение взыскания на заложенное имущество Статья 322. Прекращение залога Статья 323. Сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к другому лицу в порядке правопреемства Статья 324. Последствия принудительного изъятия заложенного имущества Статья 325. Уступка прав по договору о залоге Статья 326. Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом Статья 327. Залог товаров в обороте Статья 328. Залог вещей в ломбарде Параграф 4. Гарантия и поручительство Статья 329. Гарантия Статья 330. Поручительство Статья 331. Основания и форма гарантии и поручительства Статья 332. Ответственность гаранта и поручителя Статья 333. Права и обязанности гаранта в случае предъявления к нему требования кредитором Статья 334. Права гаранта и поручителя, исполнивших обязательство Статья 335. Извещение гаранта и поручителя об исполнении обязательства должником Статья 336. Прекращение гарантии и поручительства Параграф 5. Задаток Статья 337. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке Статья 338. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком Параграф 6. Удержание Статья 338-1. Общие положения об удержании Статья 338-2. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества Параграф 7. Гарантийный взнос Статья 338-3. Понятие гарантийного взноса Статья 338-4. Последствия неисполнения, прекращения или исполнения обязательства, обеспеченного гарантийным взносом Глава 19. Перемена лиц в обязательстве Статья 339. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу Статья 340. Права, которые не могут переходить к другим лицам Статья 341. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу Статья 342. Доказательства прав нового кредитора Статья 343. Возражения должника против требования нового кредитора Статья 344. Переход прав кредитора к другому лицу на основании законодательных актов Статья 345. Условия уступки требования Статья 346. Форма уступки требования Статья 347. Ответственность кредитора, уступившего требование Статья 348. Перевод долга Глава 20. Ответственность за нарушение обязательства Статья 349. Понятие нарушения обязательства Статья 350. Возмещение убытков, вызванных нарушением обязательства Статья 351. Убытки и неустойка Статья 352. Возмещение морального ущерба, причиненного нарушением обязательства Статья 353. Ответственность за неправомерное пользование чужими деньгами Статья 354. Ответственность и исполнение обязательства в натуре Статья 355. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально определенную вещь Статья 356. Исполнение обязательства за счет должника Статья 357. Субсидиарная ответственность Статья 358. Ограничение размера ответственности по обязательствам Статья 359. Основания ответственности за нарушение обязательства Статья 360. Предпринимательский риск в обязательстве Статья 361. Последствия невозможности исполнения двустороннего договора Статья 362. Ответственность должника за своих работников Статья 363. Ответственность должника за действия третьих лиц Статья 364. Вина кредитора Статья 365. Просрочка должника Статья 366. Просрочка кредитора Глава 21. Прекращение обязательства Статья 367. Основания прекращения обязательства Статья 368. Прекращение обязательства исполнением Статья 369. Отступное Статья 370. Прекращение обязательства зачетом Статья 371. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице Статья 372. Прекращение обязательства новацией Статья 373. Прощение долга Статья 374. Прекращение обязательства невозможностью исполнения Статья 375. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа Статья 376. Прекращение обязательства смертью гражданина Статья 377. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица Подраздел 2. Общие положения о договоре Глава 22. Понятие и условия договора Статья 378. Понятие договора Статья 379. Правоотношения, возникающие из договора Статья 380. Свобода договора Статья 381. Смешанный договор Статья 382. Определение условий договора Статья 383. Договор и законодательство Статья 384. Возмездный и безвозмездный договор Статья 385. Цена Статья 386. Действие договора Статья 387. Публичный договор Статья 388. Примерные условия договоров Статья 389. Договор присоединения Статья 390. Предварительный договор Статья 391. Договор в пользу третьего лица Статья 392. Толкование договора Глава 23. Заключение договора Статья 393. Существенные условия договора Статья 394. Форма договора Статья 395. Оферта Статья 396. Акцепт Статья 397. Порядок заключения договора Статья 398. Место заключения договора Статья 399. Заключение договора в обязательном порядке Статья 400. Преддоговорные споры Глава 24. Изменение и расторжение договора Статья 401. Основания изменения и расторжения договора Статья 402. Порядок изменения и расторжения договора Статья 403. Последствия расторжения и изменения договора Статья 404. Односторонний отказ от исполнения договора (отказ от договора) Статья 405. Продление срока действия договора

«Методические рекомендации по удостоверению доверенностей» (утв. Решением ФНП от 07 — 08.07.2003, Протокол N 03/03)

2.10. Юридическое лицо может быть представителем, если оно обладает правоспособностью (п. 3 ст. 49 ГК РФ).

При удостоверении доверенности, в которой в качестве представителя называется юридическое лицо, следует иметь в виду, что самостоятельным субъектом гражданско-правового оборота является юридическое лицо в целом, а не его часть (филиал, представительство и т.п.) и не какое-либо определенное должностное лицо.

<Письмо> Минрегиона РФ от 20.12.2006 N 14314-РМ/07 «О сроках возникновения обязанности приступить к управлению многоквартирным домом»

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив — со дня государственной регистрации товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива как юридического лица (пункт 3 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации).

правоспособность юридического лица прекращается в момент внесения записи о его исключении из ЕГРЮЛ (пункт 3 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации) и, соответственно, после внесения записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ такое юридическое лицо больше не может иметь гражданских прав и нести обязанности, в том числе не может являться стороной по обязательству, включая договор банковского счета (депозита) (статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом обязательство, по общему правилу, прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора) (статья 419 Гражданского кодекса Российской Федерации).

<Письмо> ФНС РФ от 27.02.2010 N МН-21-6/119 <По вопросу ликвидации обществ с ограниченной ответственностью по искам регистрирующих органов>

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 и пунктом 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) правоспособность юридического лица возникает в момент его создания — внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), и прекращается в момент внесения записи о его исключении из указанного государственного реестра.

<Письмо> Казначейства России от 25.03.2014 N 42-7.4-05/9.3-191 «О направлении ответов по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ»

«Под правомочностью участника закупки целесообразно понимать предусмотренную законом и учредительными документами возможность участника осуществлять юридически значимые действия (правоспособность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дееспособность иных физических лиц). Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, т.е. внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (пункт 3 статьи 49, пункт 8 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации). Индивидуальный предприниматель вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе принимать участие в закупках, с момента его государственной регистрации (пункт 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации). Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, для участия в закупках должно быть дееспособным (статья 21 Гражданского кодекса Российской Федерации), т.е. совершеннолетним (или не достигшим восемнадцатилетнего возраста, но состоящим в браке либо эмансипированным в порядке, установленном статьей 27 Гражданского кодекса Российской Федерации) и не лишенным дееспособности в установленном законом порядке. Таким образом, в зависимости от лица, являющегося участником закупки, документами, подтверждающими правомочность такого лица заключить контракт, являются:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *