Возврат судебного сбора

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

1) позивачі — у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

2) позивачі — у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів;

4) позивачі — у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники — у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

6) позивачі — у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) виборці — у справах про уточнення списку виборців;

12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, — у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;

13) учасники бойових дій, Герої України — у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;

14) позивачі — у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) — кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, — після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;

15. 1) органи місцевого самоврядування — за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;

16) позивачі — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

17) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, — у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору;

18) Пенсійний фонд України та його органи, органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального страхування України;

19) органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи міських рад, на які покладено завдання щодо вирішення питань соціального захисту населення;

20) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, на які покладені функції із здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Пресс-служба судебной власти напоминает, что существует возможность возврата суммы излишне или ошибочно уплаченного судебного сбора.

Возврат судебного сбора, если имело место дальнейшее обращение в суд

Судебный сбор возвращается по ходатайству на основании определения суда в соответствии с п. 1-5 ч. 1 ст. 7 Закона № 3674-VI, а именно:

 • уменьшения размера исковых требований или внесения судебного сбора в большем размере, чем установлено законом;

 • возврата заявления или жалобы;

 • отказа в открытии производства по делу;

 • оставления заявления или жалобы без рассмотрения (кроме случаев, если такие заявления или жалобы оставлены без рассмотрения в связи с повторным неприбытием или ухода истца с судебного заседания без уважительных причин и неподачи заявления о рассмотрении дела при его отсутствии, или неподаче истцом истребованных судором материалов, или по его заявлению (ходатайству));

 • закрытия (прекращения) производства по делу (кроме случаев, если производство по делу закрыто в связи с отказом истца от иска) и такой отказ признан судом), в том числе в апелляционной и кассационной инстанциях.

Обратите внимание! Ставки судебного сбора выросли с 1 января 2020 года

Порядок возврата средств

Порядок возврата средств, ошибочно или излишне зачисленных в государственный и местный бюджеты утвержден приказом Министерства финансов № 787. С полным текстом документа можно ознакомиться в модуле «Законодательство» ИПС ЛІГА:ЗАКОН. Заказать полнофункциональный тестовый доступ можно .

Плательщик должен подать определение суда в орган Казначейства вместе с заявлением о возврате средств из бюджета и оригиналом или копией документа на перевод или бумажной копией электронного расчетного документа, подтверждающих перечисление средств в бюджет.

Копия документа на перевод подается в случае нахождения оригинала документа на перевод, в материалах судебного дела и указания об этом в постановлении суда.

Что указать в заявлении

Заявление о возврате средств из бюджета, подающееся в соответствующий орган Казначейства, составляется плательщиком в произвольной форме с обязательным указанием такой информации:

 • причина возврата средств из бюджета;

 • наименование плательщика (субъекта хозяйствования), код ЕГРПОУ (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество физического лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеют отметку в паспорте);

 • местонахождение юридического лица или место жительства физического лица и номер контактного телефона;

 • сумма платежа, подлежащая возврату, способ перечисления средств из бюджета — в безналичной форме с указанием реквизитов счета получателя средств или в наличной форме.

Возврат судебного сбора, если такой был оплачен без дальнейшего обращения в суд, или был ошибочно оплачен на счет такого суда

Порядок возврата средств

Порядок возврата таких средств также регулируется вышеупомянутым Порядком.

Для возврата ошибочно уплаченного судебного сбора плательщику необходимо обратиться в суд (на счет которого ошибочно перечислен судебный сбор) с заявлением о получении представления на возврат ошибочно или излишне зачисленных в бюджет сборов, платежей и иных доходов бюджета.

Что указывается в заявлении

В таком заявлении следует указать:

 • причины возврата средств из бюджета;

 • наименование плательщика;

 • код за ЕГРПОУ (для юридического лица) или ФИО физического лица;

 • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеют отметку в паспорте);

 • местонахождение юридического лица или место жительства физического лица и номер контактного телефона;

 • приложить к заявлению оригинал или копию документа на перевод, подтверждающий перечисление средств в соответствующий бюджет, указать в заявлении его дату и номер.

После получении такого заявления суд рассматривает полученные документы, проверяет факт зачисления средств на счет, определенный для уплаты судебного сбора, и факт того, что заявитель действительно с исковым заявлением в суд не обращался.

Представление по форме согласно приложению 1 к этому Порядку подается плательщиком в орган Казначейства (по месту зачисления платежа в бюджет) вместе с его заявлением о возврате средств из бюджета и оригиналом или копией документа на перевод, или бумажной копией электронного расчетного документа, подтверждающих перечисление средств в бюджет (срок составления документов которых не должна превышать 30 календарных дней).

При компенсации судебного сбора необходимо ссылаться на положения постановления Кабмина № 590, определяющим, что когда обе стороны по гражданскому или административному делу освобождены от оплаты судебных расходов, они компенсируются за счет государства в их фактическом размере, но не больше предельных размеров компенсации.

Компенсация судебных расходов лицам, их понесшим, осуществляется путем перечисления средств на их текущие счета в банковских учреждениях.

Основанием для компенсации судебных расходов является судебное решение.

При этом, Постановлением предусмотрено, что компенсация судебных расходов в гражданских и административных делах осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований судов, которыми вынесено соответствующее решение.

Куда обращаться после вынесения судебного решения

Гражданин должен обратиться в суд, которым вынесено решение о компенсации судебных расходов, или в соответствующее территориальное управление ГСА, если судебное решение по указанному вопросу было вынесено судом первой инстанции, с заявлением о компенсации понесенных им судебных расходов по делу. К заявлению необходимо приложить копию судебного решения, которым компенсированы судебные расходы, оригинал или копию документа на перевод или бумажную копию электронного расчетного документа, подтверждающих перечисление средств в бюджет, с указанием в заявлении даты и номера такого документа. Копия документа на перевод подается в случае нахождения оригинала в материалах судебного дела и указания об этом в определении суда.

В заявлении следует указать информацию о:

 • судебном решении, которым компенсированы судебные расходы;

 • размер судебных расходов, подлежащих компенсации;

 • реквизитах банковского счета лица, для перечисления компенсированных судебных расходов.

Актуальное законодательство, правовая картина дня, шаблоны договоров, ситуации для юриста и судебная практика всегда доступны в системах ЛІГА:ЗАКОН. Заказать полнофункциональный тестовый доступ можно .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *